Lepší první v pekle, než druhej v nebi!😎😇

Prognostika a přestavba

11. března 2018 v 10:34 | Che Guevara |  Politika ČR

Prognostika a přestavba


(Miloš Zeman, Technický magazín, srpen 1989)


S přestavbou dnes bývá spojováno leccos, včetně idejí a osob, majících s ní jen velmi málo společného. I hledání souvislostí mezi prognostikou a přestavbou by se mohlo zdát jen podezřelým pokusem o zvýšení renomé dosud nevyhraněného vědního oboru. Dialog o přestavbě je však dialogem o budoucnosti a bylo by absurdní, aby při něm prognostika a prognostici chyběli.

Stručně řečeno, s probíhající přestavbou dostává u nás skutečně prognostika poprvé normální podmínky pro svou existenci. Mizí nadšené chvalozpěvy na světlou budoucnost, která nám bude darována díky moudrému a neomylnému vedení. Začíná střízlivý rozbor budoucích příležitostí a rizik, při kterém často s hrůzou zjišťujeme, že nejvýraznější rizika mohou vzniknout jako důsledek nekvalifikovaných (ať již uskutečněných nebo projektovaných) rozhodnutí tohoto vedení. Budoucnost ztrácí nasládlý nádech utopie, které je obětována přítomnost, a stává se znovu provokující vizí.

Světová prognostika vyznává několik prostých zásad, které jsou v příkrém rozporu s dosud zpracovávanými oficiálními prognostickými dokumenty v naší zemi. Alespoň dvě z těchto zásad, pluralitu možných budoucností a podmíněnost každé z nich konkrétní rozhodovací aktivitou, se pokusíme v našem příspěvku stručně okomentovat.

Pluralita možných budoucností


Neexistuje jediná, předurčená budoucnost společenských systémů, ale prostor možných budoucích světů či možných budoucností. Mimochodem, Světová prognostická společnost má v originále název World Futures Studies Federation (Světová federace pro studium budoucností), obdobně s názvy v množném čísle vycházejí časopisy Futures, Futuribles, Futuribili atd. Jak se z tohoto hlediska pluralita možných budoucností vyvíjela v našich dosavadních podmínkách?

Stalinská vize socialismu tuto pluralitu prostě neuznávala. Pohled na budoucnost zde prošel několika fázemi. První fází, obdobně jako v jiných strukturách, můžeme charakterizovat jako monopolizaci budoucnosti. Je jen jedna platná vize a jakékoli její alternativy jsou předem nepřátelské. Druhou fází je centralizace budoucnosti. Mizí lokální vize dílčích společenství (firem, měst, regionů, atd.) a na jejich místo nastupuje do detailů rozepsaný dokument centrální plánovací autority. Konečně třetí fází je faktická likvidace budoucnosti jejím ztotožněním s přítomností; budoucnost vůči přítomnosti nevystupuje jako často radikální změna, ale jen jako "ještě hlubší prohloubení" existujících struktur.

Jsme dnes svědky kritiky úmyslného zapomínání a přepisování našich dějin. Úměrně ztrátě historické paměti jsme však ztráceli i schopnost očekávání a naděje, náš život se stále těsněji smršťoval do přítomné dimenze. S výjimkou plánu Goelro, zpracovaného ještě za Leninova života, nevznikl v socialistických zemích jediný dlouhodobý a komplexní, celospolečenský plán. Plánovací praxe se soustředila na pětileté, převážně ekonomické plány, které se však rozpadaly již v prvních letech své existence. Skutečným těžištěm plánování se stal roční plán, nehledě na to, že před několika lety u nás centrální výzkumný ústav dostal příkaz podrobněji propracovat metodiku měsíčního plánování se zdůvodněním, že i roční plán je příliš dlouhodobý.

Odcizená budoucnost nebyla sdílena společností, která si neplánovala, ale které se plánovalo. Nemohla tedy ani vystupovat jako reálný stimul. Nejen to: zejména v nastupujících generacích byla oficiální vize přijímána jako komická, a to je to nejhorší, co se může vizi stát. Zcela byly odstraněny varovné prognózy, třebaže jsou užitečným signálem zpětné vazby. Už Norbert Wiener upozornil, že některé společenské systémy na tyto signály reagují likvidací jejich nositelů. Místo mapy měnících se možností byla předepsána jediná přípustná cesta jinak neznámou krajinou. Na konci této cesty nebyl vysněný ráj, ale stagnace.

Jakákoli vize potřebuje k životu trvalou konfrontaci s alternativními vizemi, aby se mohla vyvíjet, korigovat a prohlubovat. Pluralitu možných budoucností tedy nepotřebujeme jen pro zjišťování ušlých zisků, ale i pro udržování přitažlivé síly té vize, které věříme a která nás proto motivuje. Ztráta kritické víry budoucnost je jedním z nejhlubších projevů morální devastace společnosti. Smrtí vize je to, že se místo vnitřní motivační síly stává posměšně komentovanou oficiální utopií. Jakákoli vize však začíná umírat již v okamžiku, kdy vypálí svůj první cenzurní, nikoli argumentačním, výstřel vůči alternativním vizím. Jak kdysi poznamenal Marx, ke klacku sahá ten, komu došly ideje.
 

Maska aneb hodnoty mravní a politické

11. března 2018 v 10:01 | Che Guevara |  TT

Maska

aneb

hodnoty mravní a politické


Řada vynikajících myslitelů chápala kladné mravní hodnoty jako součást i podmínku řádného politického života. Na první pohled se zdá, že jednota mezi mravností a politikou patří k ušlechtilým oblastem veřejného života, v němž se uplatňuje občansky poctivá, správná a spravedlivá kritéria při řešení sociálních problémů. My víme, a denně se o tom přesvědčujeme, že taková naivita ani zdaleka neodpovídá skutečnosti.


Chápeme-li mravnost jako souhrn norem chováni a jednání k člověku, ke společnosti apod., pak se takový souhrn pravidel chování a jednání ustanovil ve vědomí lidu také.jako nadčasové kritérium, doprovázené veřejným míněním, plynoucí ze zkušenosti, determinované soužitím ve společnosti na základě dělby práce, ale současně ovlivňované objektivními materiálními podmínkami života.

Jakmile se společnost začala diferencovat na vrstvy, skupiny, třídy, podle materiálního postavení, funkční určitosti, majetkových rozdílů založených na dělbě práce, pak v takto rozdělené společnosti se začaly prosazovat i odlišná kritéria mravnosti.


Mravnost, nebo morálka nepadá z nebe. Není výsledkem ani vlivu náboženského desatera, jak se mylně domnívají někteří křesťané. Pokrytectví a stupidní amorálnost některých církevních osobností dává tušit, že porušování tzv. božích přikázání je zcela evidentním projevem jejich »občanské« povahy. Abstraktně a nehistoricky definované mravní normy v náboženském desateru totiž ukazují, že jejich platnost a mravní odpovědnost jedince, třídy, vrstvy nebo společnosti se konkretizuje ve zcela určitých podmínkách, místě a času. Proto tzv. »univerzalismus« mravního vědomí je neudržitelný, protože ani neexistuje »obecný člověk«, jedinec, jenž by mravními hodnotami nehistoricky pokryl veškeré dějiny.


Se stejnou metodou nehistorického pojetí bychom se mohli setkat v interpretacích různých »historiků« a »politologů«, jež se zcela lehce a rádi dopouštějí nejrůznějších klamů v hodnocení činnosti »komunismu«, i když stav komunismu byl na celém světě nerealizovaný.. Jejich »obrana« kapitalismu v sugestivně formovaných antikomunistických seriálech masmédií, ukazuje na úpadek nesvědomitého žurnalistického mravního vědomí. Jejich »objektivita« faktů postrádá determinaci souvislostí protože se jim zdají být na obtíž, a nesplnily by propagandistickou roli žlučovité nenávisti. Proto každý subjektivní výrok disidenta má pro ně větší hodnotu, než objektivní seriózní historická analýza událostí. Pracuje se tedy se širokou základnou politické demagogie, jejíž význam spočívá ve lživé, pokrytecké a jednostranné propagandě, v politicky negramotném způsobu, kterak vykládat »dějiny« a »bojovat« proti preferenci komunistické strany. K tomu se snižují nejen pravicoví výtečníci, odvádějící v tisku, rozhlase a televizi svou mravní daň kapitalismu, ale i často »populární osobnosti«z oblasti reprodukčního umění. Někteří z nich snad ani nežili v socialistické společnosti, ale vrátili se z jakési vzdálené kosmické výpravy. Jejich mravní profil (kam vítr tam plášť) je ukázkou bezcharakternosti a morálního úpadku. Pravdivost, upřímnost a čestnost jsou u těchto osobností náhle zcela neznámou mravní hodnotou.

Mravní pustinou bychom mohli označit veřejné vulgarismy, jimiž se prezentovala česká herečka H., jež dokázala urazit celý ruský národ a komunistické hnutí na celém světě. Od té doby nebylo jediného z hereckých kolegů, jež by veřejně odsoudili, anebo se distancovali od takové mravní neomalenosti.


Příznačnou metodou boje proti »komunismu« je zamlčování a potírání jakýchkoli kritických rozborů současného kapitalismu. Ti disidenti, jež »pomáhali« s odstraněním socialistické společnosti a návratem do divokého kapitalismu, s jeho rozsáhlým sociálním úpadkem statisíců nezaměstnaných, s finančními podvody, mravním úpadkem mládeže, výprodejem ekonomických a kulturních hodnot vytvořených v socialistické společnosti, se ztrátou perspektiv mladé generace, by měli nést plnou politickou a osobní zodpovědnost za tento protispolečenský akt. Ti, jež označují převrat v roce 1989 za revoluci, nebo tzv. »sametovou revoluci« žijí v jakémsi přeludu, neboť svými politickými a zvláště ekonomickými důsledky se jednalo o kontrarevoluci, neboť restaurace kapitalismu spjata se ztrátou národní, politické a ekonomické suverenity znamená všeobecnou reakci. Není třeba ani připomínat protiústavní rozpad Československa.


Zvláště v politickém životě za kapitalismu ztrácejí u některých jedinců mravní hodnoty svůj význam. Příklon: ke kapitalismu, kde lež, přetvářka a podvod, jež jsou' považovány za zcela přirozené metody politických postojů, ukazují na mravní úpadek té třídy, jež si dovoluje sebe stavět do předních pozic boje za »demokracii« a »svobodu«. I do kategorií »svobody« a »demokracie« proniká u těchto prvek pokrytectví a klamu, jakmile se v praktické činnosti pokoušejí tyto ideje uvádět do života. A nemusí to být sama třída, ale jsou to zvláště »slouhové« této politické platformy, kteří vystupují tak, aby utržili svých »třicet stříbrných« za horlivou i třeba ponižující úlohu v tomto společenském řádu.


Spravedlivě musíme přiznat, že ani v tzv. »socialistické morálce nebylo všechno v pořádku. Marxistické pojetí morálky bylo nahrazováno ve stranickém životě nemarxistickým maloměšťáckým radikalismem, jehož původ vyvěral z nekontrolovaného arogantního systému »aparátčíků«. Na jedné straně pocit nadřazenosti orgánů nad prostými členskými masami, na druhé straně »právo kritiky« vedlo k jejímu nahrazování administrativními formami okřikování a vyhrůžek. Až neomezený autoritářský vliv politických tajemníků vedl k narušování leninského pojetí skromnosti. Způsob kritiky, sebekritiky a přesvědčování se dostávaly do rozporu s pragmatickými metodami politické práce. Stačí připomenout politické chyby při zakládání JZD na venkově, nebo výrobních družstev ve městech. Ani práce s bezpartijními masami nebyla bez závad. Tyto skutečnosti vedly ke krizi ve stranickém životě, jež se v době převratu projevily oslabeným postavením strany a ztrátou akceschopnosti. Čili tzv. »socialistická morálka« procházela všemi peripetiemi přechodného období společnosti, kdy často rozpor mezi teorií a praxí nabýval povážlivých projevů.

Vedoucí úloze strany ve společnosti chyběla mravní autorita, kterou postupně nemarxistickými projevy ztratila. Přispěla k tomu zvláště stranická prověrka v roce 1970, jež vedla k všeobecnému oslabení strany a kompromitaci vůči upřímným nositelům idejí socialistické společnosti.

Řada tzv. prověrkových »arbitrů« zahodila po převratu své legitimace a stali se horlivými přisluhovači politické pravice. V roce 1989 to nebyl jenom politický převrat, ale byl to současně masový projev mravní bezcharakternosti a lability.


Domnívám se, jestliže by měla KSČM najít mravní důvěru nejen ve stranickém, ale i v celospolečenském kontextu jako důvěryhodný politický subjekt, musí provádět nepřetržitě analýzu skutečného stavu společnosti. Měla by důsledně analyzovat politické chyby předlistopadového období a důsledně uplatňovat v politické praxi marxistickou teorii. Znát a uvádět do života toto učení znamená, věnovat pozornost člověku jako nejdůležitějšími činiteli všech společenských přeměn.

Když starší muž miluje výrazně mladší partnerku

24. února 2018 v 10:50 | Che Guevara |  TT

Když starší muž miluje výrazně mladší partnerku

Jak dobře víte, tak lidé spolu mohou chodit z různých důvodů, např. pro peníze apod.. Je ale dost hloupé, nespravedlivé a také povrchní, pokud peníze berou někteří jako ten jediný důvod, proč ... Navíc, je tak jednoznačné, že jen mladé dívky jdou po penězích? Naštěstí v tomto bodě je moje přítelkyně skvělá!

"Je zajímavé zjistit, kolik závistivých a nepřejících lidí přesně ví, proč chodím s mladou přítelkyní - tedy jen kvůli sexu samozřejmě. Jakožto starší ročník přece nemám jiné zájmy".

"Je až překvapivé, kolik závistivých a nepřejících lidí také ví, že nám to dlouho nevydrží". "Statistikám, že páry s větším věkovým rozdílem patří k těm stabilnějším, by asi mnozí z nich nevěřili."

"Nejeden člověk (většinou starší a zapšklé baby) se mě jednou opravdu zeptal, proč jsme spolu. A jestli vzhledem k našemu věkovému rozdílu můžeme mít vůbec něco společného". "Jistě, v některých věcech se opravdu neshodneme, např. v hudbě, kultuře či politice, ale to tak bývá i u jiných párů. I když se ale neshodneme, i tak se snažíme alespoň najít nějaký rozumný kompromis."

"Někteří závistivci, pokrytci a nepřející lidé si prostě neberou servítky a na rovinu nám tvrdí, že to, co děláme, je nechutné, nepřirozené apod. Že bych mohl být klidně její otec. S úsměvem je přehlížím, případně si myslím o jejich "inteligenci" resp. hlouposti a omezenosti svoje. Nikde není psáno, že jen kvůli stejnému stáří lidem vztah vydrží. Může vydržet komukoli, pokud se ti dva opravdu milují. A co si myslí okolí, na to se můžeme s prominutím vykašlat resp. vysrat!. Možná kdyby se lidé víc starali sami o sebe a méně kritizovali ostatní, byl by život pro řadu z nich výrazně jednodušší a také šťastnější".

 


Magie sexuální energie

17. února 2018 v 10:05 | Che Guevara |  TT
Magie sexuální energie


Může být koncentrovaná sexuální magie klíčem k pochopení božské ...? Mágové a okultisté všech dob se snažili o probuzení a usměrnění životní energie, jejíž opravdové pochopení má univerzální význam, také magickými akty lásky. Sexualita jako taková očištuje a podporuje zdraví. Naproti tomu ritualizovaný milostný akt vede navíc ještě k proměně ducha, k podpoře aktivní energie k uskutečňování mystických cílů. Toto nelze jen tak obyčejně pochopit, toto lze nalézt a zakusit jen v přímém prožitku. Zde platí dvojnásob, že osobní zkušenost je nepřenosná. Sexualita, jakožto neodmyslitelný božský prvek, můžeme shledat bez předsudků jako důležitou součást lidství prostudováním mytologíí různých světových kultur. Esoterické filozofie, např. východní tantrické učení, představuje sexualitu jako duchovní a metafyzickou záležitost.

K velmi silné koncentraci životní energie dochází během sexuálního vzrušení a samozřejmě následně při orgasmu "hadí tanec". V těchto chvílích dochází většinou spontánně ke zvýšenému mimosmyslovému vnímání. Možná se vám již vícekrát podařilo zakusit během sexuálního aktu jakýsi neuchopitelný pocit nekonečnosti a splynutí se zvláštní energií, procházející celým tělem, která je více než jen vrcholným zážitkem aktu samotného. Dokonce se může stát, že budeme mít neodbytný pocit, že nás tato energie doslova pohlcuje do neznámých výšin. Nebo nás naopak vtahuje přímo do našeho nitra. Můžeme mít pocit zastavení času. A nebudeme daleko od pravdy! Poté uvěříme, že sexuální energie je tou nejpřirozenější silou, jež se dá využít k magického tvoření. Sex je spojen s touhou, zde je skrytá hluboká vnitřní touha po splynutí s božskou ..., s všeprostupující vesmírnou energií.

Vyvrcholením celého aktu může být společné a velmi intenzívní prožití stavu změněného vědomí. V tomto stavumůžeme zažít různé vize, odehrávající se čistě na jemnohmotné, astrální úrovni. Veškeré dění vnímáme všemi smysly.

Energie uvolněná ve vrcholném okamžiku prožitku, nebo-li "hadí tanec", je tedy v podstatě projevem prvotní, všeprostupující a vše oživující energie. V tomto smyslném prožitku se jedná o velmi silnou koncentraci životní energie, o probuzení "hadí síly". Jedná se o tu nejpřirozenější koncentraci energie, jakou si jen lze v přírodě představit! Veškerý nervový systém je v tuto chvíli zharmonizován a vtažen do jakéhosi bodu "NULA" (had stočený do klubíčka), kdy následně dochází k energetické explozi. Jejíž síla se ve vlnách rozlévá celým mikrokosmem člověka, a skrze energetická centra fyzického těla (čakry) míří přímo do .... V okamžiku uvolnění velkého množství energie, budeme-li mít dostatek zkušeností, můžeme se přenést v čase, opustit hmotné tělo - prohlubujeme zážitky spojené s astrálním putováním. Obzvláště v okamžicích, kdy k orgasmu dochází současně u obou partnerů.

Nesmíme chápat sexualitu pouze jako pudovou, tělesnou záležitost. Natož trápit se nenaplněným tělesným toužením. Ani nesmíme sexualitu považovat za cosi hanebného, právě naopak, vnímat jí jako nejpřirozenější sblížení dvou milujících se bytostí. Potom snadno získáme zdravou duševní, fyzickou, posilující a samozřejmě omlazující energii. A dosáhneme souladu mezi podvědomím a vědomím, citem a logikou. Sex povznáší nejen smyslové, ale povznáší nás též do vyšší úrovně vědomí i vědění. Využijme tedy bez jakýchkoliv zábran sexuální extázi jako hybnou silu vesmíru.

A nezapomínejte, že nejlepší afrodiziakum na světe je láska!
Žít svůj život - “#MeToo”!

10. února 2018 v 16:15 | Che Guevara |  TT

Žít svůj život
aneb
záludná úskalí kamapaně Me Too!

Kampaň Me Too, která se snaží dát prostor obětem sexuálního obtěžování nebo i napadení, mi paradoxně připomněla dětství. Bylo nám tehdy asi dvanáct roků. Naše třída měla šatnu v malé místnosti. V ní byly po obou stranách věšáky na kabáty a dlouhé lavice. Kluci měli svou část hned u dveří, dívky v druhé polovině.

Když skončilo vyučování, utíkali kluci do šatny a obsadili strategicky výhodná místa na lavicích hned za vchodem. Holkám nezbývalo nic jiného než se probojovat přes jejich území ke svým kabátům a zase zpátky. Kluci měli za úkol plácnout co nejvíc přes zadek nebo si na něj sáhnout a holky co nejvíc pištět a nadávat.

Obě strany to bavilo a nikoho z nás nenapadlo to jakkoli řešit. Zkouším si představit, co by se dělo dnes. Chlapeckou část třídy by nejspíš odvezli přímo ze školy na sexuologické vyšetření kvůli sexuální agresi. A děvčatům by matky zařídily psychoterapeutickou pomoc jako obětem vážného sexuálního traumatu. Časy se mění.

Kampaň Me Too (česky: Já taky) je významná a mocná. Začala v USA aférou amerického filmového producenta Harveyeho Weinsteina a rychle se rozšířila do Evropy. Její proud smetl řadu britských politiků a obviněných stále přibývá. Jsou mezi nimi i významní herci, jako je třeba Dustin Hoffman nebo Kevin Spacey.

Kampaň se stala rychle populární díky médiím a sociálním sítím. Upozorňuje na vážné případy, ale i na takové, kdy si řada žen zčistajasna vzpomněla na to, jak je někdo před čtyřiceti lety poplácal po zadku nebo jim slíbil hollywoodský štěk za noc v hotelovém pokoji.
A to mi připadá nebezpečné. Je pro ni totiž typické, že nerozlišuje. Do jednoho pytle hází věci vážné, věci diskutabilní i věci skoro banální. V mohutném mediálním proudu se pak snadno utopí skutečné problémy. Třeba sexuální agrese nebo závažné sexuální obtěžování, při kterém dochází k vydírání, vymáhání sexuálních benefitů a zneužívání postavení i moci. To má přece úplně jinou váhu než nevhodné pohledy, poznámky, nabídky nebo dárky a gesta.

Rozhodnout, co je u těchto méně závažných věcí vhodné a nevhodné, co je u nich slušné a neslušné, to bývá vždycky na velkou debatu. Navíc na diskusi, která by byla zcela jistě hodně osobní a individuální. Proto mě dráždí nová samozvaná elita, která si myslí, že nejlépe ví, co je správné a co ne.
Další nebezpečí zmíněné kampaně vidím ve skutečnosti, že nerespektuje presumpci neviny. Když v ní označí někoho za viníka, velmi často nemá možnost se bránit, navíc si ponese cejch provinilce po celý život. Nebo jste snad viděli, že by se lidé, kteří jsou k tomu povolaní, pokusili označit nějaké Me Too na sociálních sítích jako Fake News? Tedy za neověřenou poplašnou zprávu?
V proudu obvinění se daly do pohybu síly, které řadě mužů zničily kariéru, aniž někdo skutečně prokázal jejich vinu. Došlo také na sebevraždy. Některé dámy osladily život i starým pánům, kteří si na dávný prohřešek nedokážou vzpomenout, ani kdyby chtěli, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu.
Proti kampani a jejímu drtivému dopadu se muži prostě nemohou nijak bránit. Stačí říct Me Too. Tedy "já taky" byla sexuálně obtěžovaná, a zničíte život, komu se vám zlíbí.

Podobná kampaň, která se týkala sexuálního obtěžování (u nás se tehdy karikovala jako sexuální harašení), proběhla před několika desítkami let. Ale asi ji bylo potřeba oživit, protože progresivistům došla témata.
Práva žen už vybojovali, práva gayů a lesbiček také. I téma transgenderové rovnosti se zdá být vytěžené až do mrtě. Navíc bojovníci za toalety pro třetí pohlaví a bezpohlavní oslovování při vstupu do vagónu metra zjevně nechápou, co skutečně potřebuje drtivá většina lidí, které trápí vážná porucha jménem transsexualita.

Pro neomarxisticky orientované aktivisty, politiky a novináře zjevně nejsou zajímavá témata, jako je třeba život žen v evropských no-go zónách a aplikace práva šaría.
Ta vede například k domácímu násilí na ženách, sexuálnímu otroctví, zabití ženy za nevěru nebo k sexuálnímu zneužívání děvčátek. A otevírá si cestu i v našem právním prostoru. To, že někdo uřezává malé holce klitoris, zjevně není tak významnou a traumatizující záležitostí jako to, že se před mnoha desetiletími někdo o někoho na dnešní poměry poněkud nevybíravě pokoušel.
Nejde však jen o tyto věci. Kolem nás pomalu plíživě vzniká divný svět. Formuje se na základech pseudofeminismu, radikálního aktivismu a politické korektnosti všeho druhu. Skupina samozvaných mocných, kteří si myslí, že vědí, jak má tento svět vypadat, posiluje svůj vliv. Pro mě je to svět bezpohlavní, sterilní, nudný a prázdný.
Stýská se mi po tom starém, ve kterém bylo normální, aby chlapi koukali po ženských. A moc se mi nechce žít ve světě, ve kterém někomu dřív, než se s ním vyspíte, dáte pro jistotu podepsat informovaný souhlas.
Někdy se mi zdá, jako by se především progresivistky utrhly ze řetězu. Ovšem i ony mají doma syny nebo je tam budou mít. A měly by si uvědomovat, jak se mění normální lidské zrání těchto chlapců. Začalo se nebezpečně přesouvat do samoty pokojíčků a počítačových obrazovek. I tyto ženy si určitě představují, jaká děvčata jim jejich synové přivedou domů. Ale předtím ty dívky budou muset najít, zaujmout je a sbalit. Já se však obávám, že do světa, který kolem nás vzniká, se tihle kluci budou bát vystrčit nos.

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/460322-feministky-pobouril-dopis-hvezdne-deneuveove-proti-kriminalizaci-muzu.html

https://www.novinky.cz/zahranicni/460971-bardotova-herecky-se-v-kampani-metoo-jen-pokrytecky-zviditelnuji.html

https://www.novinky.cz/zahranicni/463041-aktivistku-z-hnuti-metoo-obvinili-dva-muzi-ze-sexualniho-obtezovani.html

"Neztrácet naději - Miloš!"

3. února 2018 v 9:37 | Che Guevara |  TT

Prezidentem ČR Miloš Zeman

- věří svým voličům a ovládá politické řemeslo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 357 Šíření poplašné zprávy

(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souboji se zdegenerovaným hrabátkem Schwarzenbergem před 5 lety použil M. Zeman sudetoněmeckou kartu a vyhrál, což bylo vítanou zprávou pro většinu lidí ČR. Většina lidí nechtěla někoho, kdo soustavně urázel Čechy a ve finále neuměl resp. neznal hymnu ČR!Úžasný

V roce 2018 M. Zemanovi posloužilo migrační téma, přičemž vítačství oprávněně ztotožnil s omezeným "jelitem národa ˇčeského" J. Drahošem, a opět mu to vyšlo, což bylo pro většinu lidí ČR (52%) taktéž skvělou zprávou!Smějící se

Zbabělec, ubožák, řitolezec/patolízal a duševní omezenec J. Drahoš byl v obrovské nevýhodě jako člověk odnikud, neboť v politickém mači se působení v čele akademie věd či jiné ctihodné instituce nepočítá. Potkávání se s ministry není totéž jako jejich jmenování a podrobná znalost stranického i vládního prostředí. Nechcete mít asi za prezidenta někoho, kdo tvrdí, že by ve třetím pokusu, kdy premiéra navrhuje předseda sněmovny, nejmenoval trestně stíhaného člověka. Ani toho, kdo si nevzpomene, kdy se může rozpustit sněmovna. To je prostě abeceda, kterou uchazeč o nejvyšší post musí ovládat!Smějící se

Duševní omezenec resp. jelito národa českého J. Drahoš byl legrační figurkou, která byla nastrčenou pražskou kavárnou za účelem se zbavení M. Zemana! Vyhrát nemohl, nebot´nezískal dostatečný počet voličů, znepřátelil si příznivce hnutí ANO a sázka na dezinformačního a antiruského žolíka mu neprospěla! Nemluvě o tom, že se pramálo orientuje v místním politickém rybníce, prostě politická nula!Smějící se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Winkler dal 1 milion panu Drahošovi na prezidentskou kampaň. Pan Winkler je spojen se společností RSJ, ta s budoucí těžbou lithia v ČR, konkrétně společností Cínovecká deponie, vlastnící jako zdroj "odkaliště" po bývalé těžbě prodané v roce 2008 státním podnikem DIAMO za směšných 866 tisíc Kč (!!!) - zdroj informace článek na technet.idnes.cz . Pan Winkler před 5 lety podporoval Karla Schwarzenberga. Pan Jiří Drahoš jako předseda Akademie věd osobně zahájil v roce 2016 parlamentní seminář o těžbě lithia, kde se mimo jiné probírala možná těžba lithia také na Cínovci (další možný subjekt zapojený do těžby lithia,tentokrat hlubinného - Geomet) - zdroj web akademie věd. Slovy klasika - je to jenom náhoda,že jo? (M. Hašek)

Osobně se divím hlouposti voličů omezence resp. jelita národa českého J. Drahoše, který víceméně pojmenoval dolních 10 milionů lidí v ČR "lůzou"!Křičící

Těší mě, že se "lůza" kousla, a dala to tomu zbabělci, ubožáku, řitolezci/patolízalu a duševnímu omezeneci J. Drahošovi sežrat!Smějící se

Na závěr si dovolím všem dobře známé a maximálně výstižné motto: "Veni, vidi, vici" - Miloš 52%!Smějící se

Vnitřní hlas - Proč nevolit toho skřeta resp. krysu Drahoše!

21. ledna 2018 v 10:49 | Che Guevara |  TT
Dovoluji si prezentovat několik důležitých bodů, proč se chystám nevolit toho neschopného řitolezce a podvodníka Drahoše:

1) V období 1985-1986 byl na studijním pobytu na Univerzitě v Hannoveru (NSR)
2) V květnu 2017 Drahošův volební štáb uvedl, že jedná o možnostech podpory s podnikateli (miliardáři), včetně nadací (např. Nadace Blížksobě)
3) V možnosti uspořádání referenda v ČR o vystoupení z EU se vyjádřil skepticky
4) V rozhovoru pro Český rozhlas spekuloval, že si ruské tajné služby přejí znovuzvolení M. Zemana, připustil ale, že pro svá tvrzení nemá žádné důkazy. Rusko označil za hrozbu pro Českou republiku. V jiném rozhovoru pro E15.cz Drahoš prohlásil, že mít dobré vztahy se stabilním Ruskem je v zájmu Evropy i České republiky.
5) V dubnu 2017 prohlásil, že čínské investice v Česku nepovažuje za přínosné. Ve vysílání Českého rozhlasu 14. ledna 2018 ovšem uvedl, že nemá nic proti obchodování s Čínskou lidovou republikou, protože "Čína je světová velmoc" a "byznys s ní dělá celá řada států."
6) V říjnu 2015 napsal Drahoš komentář do Hospodářských novin pod názvem "Vážnější migrační vlny ještě přijdou", ve kterém píše:"Potřebujeme dlouhodobou strategii migrační politiky, která umožní efektivní zvládání proudu uprchlíků tak, aby to odpovídalo absorpční kapacitě České republiky. V červnu 2017 Drahoš uvedl k otázce uprchlických kvót pro členské země EU, že "Přijmout tady nějakých 2 600 z bezpečnostního hlediska prověřených uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém.
7) V srpnu 2015 Drahoš podepsal petici "Vědci proti strachu a lhostejnosti", která reagovala na protiimigrační a protimuslimské nálady v české společnosti.
8) Během volební kampaně vyvolala kritiku jeho změna názoru, kdy nejdříve prohlašoval, že by vládu podpořenou komunisty nejmenoval, a poté otočil s tím, že by takovou vládu přece jenom jmenoval
9) Navrhl, aby se z Budapešti do Prahy přestěhovala Středoevropská univerzita, kterou založil a financuje americký miliardář a filantrop George Soros.
10) Byl by pro zvyšování důchodového věku i nad 65 let
11) V červnu 2017 uvedl, že by přijal pozvání na výroční setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení
12) Vyjádřil, že má pochopení pro kontroverzní skupinu bratří Mašínů
13) Jiří Drahoš se také zastal církevních restitucí a odmítl jejich zdanění.
14) mediální kritiku vyvolaly spekulace o údajném porušení zákona, kdy byl J. Drahoš zvolen v březnu 2013 podruhé předsedou Akademie věd. Podle zákona totiž může být člen Akademické rady zvolen nejvýše na dvě po sobě jdoucí období a rada je tvořena i jejím předsedou. Drahoš zde čtyři roky pracoval jako místopředseda a poté osm let jako její předseda.
15) Kritizováno bylo také jeho prohlášení na jeho oficiálním facebookovém účtu, týkající se udělování amnestií, názory na amnestii totiž zčásti zkopíroval z facebookového účtu svého tehdejšího protivníka M. Horáčka a vydával je za své vlastní.
16) Některá média se pozastavila nad Drahošovým poradcem J. Kleindienstem, členem dozorčí rady společnosti ML Compet, která podle policie ve Středočeském kraji narušovala soutěže ve prospěch D. Ratha
17) Redaktor J. Novotný z deníku EURO vyjádřil obavy z podpory J. Drahoše mezi nejbohatšími Čechy, např. od miliardáře a majitele Jablotronu D. Dědka, spolumajitele finanční skupiny RSJ L. Winklera a vlastníka skupiny Wikov M. Wichterleho, 500 000,- Kč poslali i uhlobaroni ze skupiny BPD partners - tu spoluvlastní miliardáři V. Bobela, P. Pudil a J. Dobrovský, kteří vydělali velké peníze prodejem podílu v Mostecké uhelné společnosti miliardářovi P. Tykačovi.
18) Bývalý prezident V. Klaus prohlásil na adresu J. Drahoše: "od něj jsem nikdy neslyšel žádný jasný politický názor nebo názor na věci, které hýbou naší dobou. Dle deníku Haló noviny pronesl V. Klaus o J. Drahošovi po prvním kole prezidentských voleb následující: "Ne o poklonkování cizím zájmům a ne o vyvolávání chaosu a diskontinuity za každou cenu. Voliči tím řekli, že nechtějí masovou migraci a z ní planoucí nebezpečí likvidace evropské a spolu s ní i české kultury, tradic a hodnot. Obávám se, že kandidát, který v prvním kole obsadil druhé místo, toto nebezpečí necítí a nebude mu umět čelit. Jeho syn, V. Klaus mladší (ODS), pro časopis Reflex zase na osobu J. Drahoše uvedl, že není jeho volbou z důvodu obavy jeho naprostého konformismu vůči EU, migraci a inkluzi ve školách.

Otázka pro vás "Stále chtějí někteří z vás volit toho bezpáteřního a charakterového skřeta Drahoše?"

Tupolánkovo pokrytectví

14. ledna 2018 v 5:47 | Che Guevara |  Politika ČR
"Rafinovaný Topolánek

Dlouho jsem ve svém vojenském životě byl hrdý na to, že jsem svoji službu začal už v patnácti letech ve vojenském gymnáziu, které se tehdy nazývalo »Vojenská škola Jana Žižky« (VŠJŽ). Gymnázium to bylo asi dobré, protože většina z nás po jeho absolvování si ve vojenské službě i v civilním povolání nevedla špatně. Zásluhu na tom měli naši velitelé ze západní i východní fronty a naši učitelé, kteří úspěšně vedli i mnohé televizní vzdělávací pořady.

Vzpomínanou hrdost jsem poněkud ztratil, když se začali objevovat takoví lidé, jakým je Mirek Topolánek. Připomínám, že být přijat za posluchače VŠJŽ, to nebylo vůbec lehké. Na jedno místo bylo deset zájemců, požadavek srozumitelný - dobrý školní prospěch, potřebná fyzická zdatnost a zájem o vojenskou službu vojáka z povolání. Požadavek měl i politický podtext - rodiče nemuseli být komunisté, ale měli mít dobrý vztah k socialistické společnosti.

Jsem ovšem o více než dvacet let starší než Topolánek, nevím, zda se takové předpoklady plně uplatňovaly, když se stal posluchačem VŠJŽ v Opavě. Snad dobře ví, jak vysoce byl politicky angažován jeho strýc ve funkci předsedy ZO KSČ ve vsetínské zbrojovce, a totéž platí i o jeho otci. Proto se mu podařilo pro nás nemyslitelné, že po absolvování tohoto vojenského gymnázia mu bylo umožněno odejít na civilní vysokou školu. Znám ze své doby pouze tři případy, kdy se to podobně protekčním absolventům podařilo. Mirek Topolánek pro svůj protekční odchod zvolil teorii, že byl vyloučen z politických důvodů.

Rozlišuji dosti striktně naše občany, kteří měli nebo doposud mají oprávněné výhrady i nenávist proti socialismu, když utrpěli majetkovou újmu nebo byli vystaveni politickému nátlaku. Nevážím si však vůbec takových lidí, kteří doslova parazitovali na socialistické společnosti, aby ji nesrovnatelně více špinili po listopadovém politickém převratu. Kam a proč se zařadil právě Topolánek a jak se chová nyní, to sleduji a myslím si, že je úplně scestné, a dokonce drzé od takového člověka, aby se sám vnucoval mezi kandidáty na prezidenta. Není pochyb o tom, že má potřebnou podporu u stejně jednajících občanů.

Jak bude úspěšný, to závisí od množství stejně jako on rafinovaných lidí. Jejich charakter však je bohužel stejný, jako ten jeho."

Armádní generál v. v. Miroslav VACEK

"Neuvěřitelná drzost ušpiněného (charakterové sračky) Tupolánka se hlásit o úřad prezidenta ČR!"Zamračený

Falešné sliby aneb sliby - chyby!

7. ledna 2018 v 17:05 | Che Guevara |  TT

"Řeholní sliby"

Jsou sliby, které vykonávají členové řeholních společenství v římskokatolické, anglikánské a pravoslavné církvi.
Z hlediska řeholníků se jedná o veřejné prohlášení, ve kterém vyjadřují souhlas s životem v chudobě (viz. aféra ... ), čistotě (viz. aféra ... ) a poslušnosti (viz. aféra ... ).
To se chápe jako svobodné osobní rozhodnutí v následování Krista životem v řeholním společenství.
Že jsou řeholní sliby zároveň veřejné, je závazkem církevního práva.
Jedním z důsledků těchto slibů je taktéž život v celibátu.

Trestné činy zneužívání dětí a mladistvých (včetně následného zatajování těchto činů), které spáchali v 20. a 21. století katoličtí kněží, jeptišky a členové římskokatolických řádů, vedly k četným obviněním, vyšetřováním, soudním procesům a rozsudkům. Zneužíváni byli chlapci i dívky, někteří již ve věku 3 let, přičemž většina byla ve věku mezi 11 - 14 lety. Obvinění začala dostávat širokou publicitu koncem 80. let 20. století. Mnohdy byla osoba obviněna ze zneužívání po celá desetiletí; taková obvinění byla často předložena dospělými nebo adolescenty mnoho let poté, co došlo ke zneužití. Obviněni byli také členové katolické hierarchie, kteří se snažili předejít vyšetřování případů pohlavního zneužívání, přičemž přesunovali obviněné kněží do jiných farností, kde zneužívání někdy pokračovalo Zamračený

Tyto případy přitáhly značnou pozornost médií a veřejnosti po celém světě, zejména v Irsku, Kanadě a Spojených státech. Členové církevní hierarchie namítali, že tato medializace byla přílišná a nepřiměřená a že podobná zneužití se vyskytují i v jiných náboženstvích nebo institucích Zamračený

V rozmezí let 2001 - 2010 Svatý stolec, ústřední řídící orgán katolické církve, evidoval obvinění ze sexuální zneužívání týkající asi 3000 kněží, sahající až padesát let zpět. Případy z celého světa odrážejí zákonitosti dlouhodobého zneužívání a církevní hierarchie pravidelně zakrývající zprávy o údajném zneužití. Diecézní úředníci a akademičtí pracovníci znalí situace v římskokatolické církvi tvrdí, že sexuální zneužívání duchovenstvem není obecně diskutováno, a tak je obtížné je změřit Zamračený

Některé studie tvrdí, že kněží v katolické církvi nemají větší sklon dopustit se zneužití než ostatní mužská populace. Studie z roku 2010 tvrdí, že míra zneužívání kněžími prudce klesla v posledních dvaceti až třiceti letech, a že asi k 75 % případů ve Spojených státech došlo mezi lety 1960 - 1985. "Skutečným problémem je zneužívání moci a zrada povinností, které pastýři mají ke svému stádu," řekl k tomu britský historik a bývalý člen jezuitského řádu Michael Walsh Zamračený

Doposud největší snaha přimět papeže a vatikánské činitele k odpovědnosti za sexuální zneužívání dětí kněžími katolické církve nastala 13. září 2011, kdy organizace "Síť obětí katolických kněží (SNAP)" předložila mezinárodnímu trestnímu soudnímu dvoru v Haagu 84 stránkovou zprávu a 20 tisíc stran dokumentace obvinění, že papež a činitelé z Vatikánu tolerovali a umožňovali systematické utajování znásilňování a pedofilie, páchané katolickými kněžími po celém světě. Žaloba byla soudem zamítnuta v červnu 2013 s tím, že záležitost nepatří do jeho jurisdikce Zamračený

Římskokatolická církev vydala na "urovnání" právních případů pedofilie a mlčenlivost obětí sexuálních skandálů a trestných činů spáchaných jejími duchovními 3,99 miliardy dolarů (za období 1950 - 2016) Zamračený

Pro mě osobně není akceptovatelné, aby se jakákoliv církev pohybovala mimo zákon a případné prohřešky (viz. masová pedofílie apod.) řešily mimosoudním vyrovnáním! Zamračený

Kauza Bereta

26. prosince 2017 v 10:41 | Che Guevara |  Politika ČR
Dle sdělení "zasvěcených" zdrojů policisté podezírají vysoce postaveného detektiva protikorupční policie Radka Holuba, že na objednávku bývalého policisty a soukromého detektiva Igora Gáboríka vyrobil falešný dokument o zahájení úkonů trestního řízení.

Muzikář se tak měl stát bezdůvodně podezřelým z podvodu.

V okamžiku, kdy Holub materiál Gáboríkovi v květnu předával, je ale oba zadrželi vyšetřovatelé protimafiánského útvaru (ÚOOZ).

Holub i Gáborík od té doby čelí obvinění. Důvodem vytvoření údajně podvrženého dokumentu byla podle listu snaha kompromitovat a fakticky zničit reputaci Muzikáře, který v Praze vede pobočku velké americké právní kanceláře Weil, Gotshal & Manges.

Tato advokátní firma přitom už řadu let zastupuje stát v několika velkých soudních sporech a arbitrážích, v nichž jde o miliardy korun. Jejich služby využívá především Ministerstvo dopravy (MD) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve sporech se zhotoviteli řady staveb včetně různých dálnic a také České dráhy (ČD).

Pravděpodobně kvůli více než miliardovému sporu státního dopravce s plzeňskou strojírenskou firmou Škoda Transportation o dodávku dvaceti lokomotiv a následnému policejnímu prověřování průběhu této arbitráže si údajně někdo u obviněného Gáboríka s Holubem objednal "kompro" proti Muzikářovi, aby ho veřejně poškodil, a jeho právnický tým by pak nejspíš z případu musel vycouvat.

Kdo, to se prý policii zatím zjistit nepodařilo. Byli to přitom advokáti z Weil, Gotshal & Manges, kdo v lednu kvůli údajně pochybnému listopadovému verdiktu ve prospěch Škody Transportation v arbitráži s ČD podali jako právníci tohoto státního dopravce trestní oznámení na dva z rozhodců tohoto sporu.

ČD totiž mají podle rozhodců zaplatit firmě více než 1,2 mld. Kč.

Případ začala řešit protikorupční policie, oddělení na tamním odboru korupce, které tehdy nevedl nikdo jiný než Holub.

Samotného advokáta Muzikáře nynější informace o cílené snaze ho zdiskreditovat pomocí falešného usnesení šokovaly. "Když jsem si to přečetl v novinách, tak mi to vyrazilo dech. Naše kancelář dlouhodobě hájila zájmy státu a velice úspěšně. A pokud se dozvíte, že součást státní moci se pokouší podílet na nějaké diskreditaci právníků zastupujících stát a chce jim uškodit, tak vás to samozřejmě šokuje," řekl ve čtvrtek Právu.

V tašce byla spousta materiálů a jeden z nich se týkal postupů, jakým způsobem kriminalizovat a dehonestovat naši kancelář i mou osobu právě v kauze Škoda Transportation.

Karel Muzikář, advokát V minulosti v rámci velkých sporů, kdy zastupoval stát, zažil podle svých slov tlaky a osočování z různých stran, nynější kauza prý svou intenzitou "překračuje všechny hranice".

"Tady se skutečně jedná o organizovaný zločin, na kterém se některé složky státní moci podílejí a jsou na ten organizovaný zločin napojeny," míní Muzikář.

Připustil, že už se k němu před časem donesly spekulace o tom, že při zatčení Holuba s Gáboríkem měli podezřelí u sebe nějaké materiály týkající se sporu ČD se Škodovkou.

"Někdy na konci května či v červnu se ke mně dostala informace, která putovala mezi advokáty jako šeptanda, že když byli tito pánové chyceni policisty ÚOOZ, tak v tašce byla spousta materiálů a jeden z nich se týkal postupů, jakým způsobem kriminalizovat a dehonestovat naši kancelář i mou osobu právě v kauze Škoda Transportation," nastínil Muzikář.

Tehdy to prý považoval za drby. Na dotaz redakce, zda už ho policie kvůli kompromitujícím materiálům kontaktovala, odmítl odpovědět s tím, že to nemůže komentovat.

Muzikář nicméně potvrdil, že minulý týden on i kolega vypovídali na policii, která prověřuje zmiňovanou arbitráž ČD se Škodovkou na základě lednového oznámení ČD.

"V drtivé většině sporů, kdy jsme zastupovali stát, jsme byli úspěšní a zachránili jsme ČR přes 27 mld. Kč. Z toho se mohu domnívat, že naše angažmá v kauze obrany ČD je někomu hrubě nepříjemné. Nemám ale žádné důkazy ani indicie, abych na někoho ukázal prstem," poznamenal Muzikář.

Před třemi lety přitom obdržel varování od muže, který si odpykával ve věznici Mírov trest za hospodářské delikty. Jmenoval se Petr Hruška a v dopise mu napsal, že pro něj má zásadní informace o tom, že proti němu určitá skupina lidí chystá nějaké kroky.

Muzikář ho nebral vážně a muž později ve vězení spáchal sebevraždu. Benešová: Nevěřím, že Hruška spáchal sebevraždu Hruška byl mezi policisty i v české justici známý tím, že se neustále hlásil jako možný a důležitý svědek k řadě neobjasněných a mediálně známých případů.

Chtěl si prý zpestřit pobyt za mřížemi a dostat se z Mírova alespoň na pár hodin jinam na výslech či výpověď k soudu. Advokátka Muzikáře Marie Benešová na něj vzpomíná v souvislosti se svou další klientkou, bývalou ústeckou hejtmankou Janou Vaňhovou.

Hruška jí v listopadu 2013, krátce po vraždě jejího životního partnera, chomutovského podnikatele a vlivného člena ČSSD Romana Housky, napsal dopis, kde tvrdil, že se někdo chystá zastřelit i ji samotnou. Dokonce napsal i konkrétní datum, kdy mělo jít ženě o život.

Vaňhové se nakonec nic nestalo a Benešová je dodnes přesvědčená, že vraždu Housky si někdo objednal, dodnes se ale nezjistilo, kdo to byl. Než policie v této souvislosti Hrušku vyslechla, zemřel. "Měl se oběsit v cele na tkaničkách od bot v době, kdy měl být eskortován k výslechu. Nevěřím tomu, že to byla sebevražda," tvrdí dnes Benešová.

"Lady Opencard"
žalobkyně Máchová inkasovala za jeden z úniků citlivých informací cca 23 000,- Kč!

Máchovou policisté zadrželi kvůli obavě, že by mohla ovlivňovat případné svědky, policejním výslechem ale důvody pro vazbu zřejmě odpadly.

Policisté žalobkyni podle dřívějších informací spojují s hlavním obviněným v rozsáhlé kauze Bereta, zaměřené na dlouhodobé obchodování s citlivými policejními informacemi.

Tím je někdejší policista a současné soukromé očko Igor Gáborik, který měl od svých kontaktů uvnitř struktur policie nebo dalších orgánů dlouhodobě nakupovat neveřejné informace.

A podle policejních dokumentů, se kterými potenciálně existovala možnost se "veřejně" seznámit, mu měla citlivá data dodávat i Máchová.

Celou kauzu, v jejímž rámci byl obviněn také vysoký důstojník dnes už neexistující protikorupční policie Radek Holub, osobně dozorovala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Kauzu zpracovávají příslušníci Národní protidrogové centrály a jde o případ, kde již probíhá vyšetřování.

Policie proti dvěma osobám rozšířila trestní stíhání, a to pro zneužití pravomoci úřední osoby, u jedné z nich ve formě návodu," přiblížila ve středu Bradáčová.

Doplnila, že dále kriminalisté nově obvinili třetí osobu, u níž se jedná o zneužití pravomoci úřední osoby a zločin přijetí úplatku.

Na otázku, zda je mezi obviněnými Máchová a jestli je ona právě tou, koho policie zadržela, vrchní státní zástupkyně odvětila: "Mohu pouze potvrdit, že mezi těmi třemi stíhanými je i jedna osoba v pozici státního zástupce."

Původně případ, související s možným propojením klíčových lidí z bezpečnostních a justičních kruhů s podsvětím, vedli policisté z protimafiánské jednotky vedené Robertem Šlachtou.

Po jeho odchodu do civilu a sloučení obou klíčových celostátních útvarů letos v létě přešel spis i s jeho zpracovateli pod protidrogovou centrálu.

Kritika za Opencard Šlachta přitom už dříve naznačoval, že právě akce Bereta mohla být jedním z důvodů, proč se vedení policie mělo rozhodnout "jeho" útvar sloučit s protikorupční jednotkou.

Máchová už byla krátce zadržena a vyslechnuta na jaře po obvinění Gáboríka a Holuba. Dle informací Policie ČR se měla Máchová scházet s Gáboríkem pravidelně, přičemž spojku jim měl dělat i její životní partner Bohumil Holubec.

V minulosti Máchová čelila ostré kritice zejména kvůli svému působení v rámci kauzy Opencard, kterou u soudu "odnesly" pouze malé ryby, zatímco magistrátní špičky z doby primátorování Pavla Béma (ODS) se vyšetřování a soudních líčení účastnily pouze jako svědci.

Máchová je oprávněně spojována i s řadou dalších kauz, které ...

Něco je shnilého ve státě ve státě českém! Tragédií je, že organizovaný zločin je prorostlý jak do justice tak do ...! Není akceptovatelné, aby si někdo myslel, že je nad zákonem!ZamračenýKam dál